Algemene voorwaarden voor Thiko Coaching

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 10/07/2023.

Lees hier de algemene voorwaarden van Thiko Coaching, gevestigd te Blankenbergse steenweg 341, 8000 Brugge – België.

Contactinformatie:
Rozendal 8
8000 Brugge, België

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten tussen Thiko Coaching en haar opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolger(s) behoudens er schriftelijk niet van is afgeweken.

1.2 Informatie in de vorm van brochures, grafieken, illustraties en aanverwanten zijn bedoeld om een algemene indruk omtrent Thiko Coaching te geven en zullen niet bindend zijn.

Artikel 2. Offerte en bestelling

2.1 Tenzij andersluidend beding op de offerte, bedraagt de geldigheidsduur van een offerte 5 dagen.

2.2 Elke bestelling die vanwege Thiko Coaching niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door Thiko Coaching schriftelijk werd aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1 De prijzen worden steeds opgegeven in Euro. Dit tarief wordt bij het begin van de begeleiding met de opdrachtgever besproken. In het tarief zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door de opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten. Thiko Coaching behoudt zich het recht voor om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. De deelnemer zal hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte worden gebracht door Thiko Coaching.

3.2 De lidmaatschapsgelden worden, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via factuur, maandelijks vooruitbetaald. De eerste maand van de overeenkomst zal bij aanvang een gedetailleerde afrekening worden opgemaakt en gefactureerd, betrekking hebbende op de periode vanaf het ingaan van de overeenkomst tot de afsluitende periode die drie, zes of 12 maanden bedraagt.

3.3 Indien de factuur niet op de vervaldatum wordt betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 8 procent, en zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met 10 procent bij wijze van schadevergoeding met een minimum van 150 EUR. Onverminderd de aanmaning- en gedingkosten, zelfs indien termijnen van respijt zijn toegekend.

3.4 Betwisting van de facturen moeten binnen de 5 dagen na factuurdatum bij gemotiveerd aangetekend schrijven aan Thiko Coaching kenbaar worden gemaakt. De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.

Artikel 4. Levering en aanvaarding

4.1 Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding zijn leveringstermijnen van indicatieve aard en niet bindend.

4.2 De levering geschiedt door het presteren van de dienst en/of het ter beschikking stellen van het product. De opdrachtgever heeft de plicht om na deze melding de correctheid van de geleverde dienst en/of het product te verifiëren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Thiko Coaching is niet aansprakelijk voor schade welke niet rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van een zware fout of bewezen opzet. Thiko Coaching zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte- of gevolgschade, zoals verlies van inkomen, vorderingen van derden, verlies van gegevens, enz. zelfs indien zij op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van zulke schade. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Het volgen van een online begeleiding, voedingsschema, trainingsschema en/of personal training, die deel uitmaken van het aanbod van is geheel voor risico van de opdrachtgever.

5.2 Thiko Coaching is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na een training en/of het volgen van een begeleidingsprogramma. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Thiko Coaching. Thiko Coaching is tevens niet aansprakelijk voor de schade die ontstaan is als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen door de opdrachtgever van adviezen, hieronder vallen zowel zaakvoerder als eventuele medewerkers.

5.3 De opdrachtgever zal Thiko Coaching vrijwaren tegen alle kosten, inclusief advocatenkosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures ten gevolge van vorderingen van derden in verband met handelingen van de opdrachtgever.

Artikel 6. (Online) begeleidingsprogramma

6.1 Thiko Coaching geeft informatie naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

6.2 Registreren voor een begeleidingsprogramma betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden die terug te vinden zijn op de website.

6.3 Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

6.4 Opdrachtgever is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na het inoefenen van een oefening die wordt meegegeven in het (online) begeleidingsprogramma te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is opdrachtgever verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.

Artikel 7. Intellectueel eigendom en eigendomsvoorbehoud

7.1 Thiko Coaching blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle door hem geleverde producten en resultaten van diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

7.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud die alleen voor cliënt Thiko Coaching zijn opgesteld te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken en voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De knowhow die Thiko Coaching tijdens de overeenkomst heeft opgedaan mag zij steeds gebruiken.

Artikel 8. Opschorting; opzegging, ontbinding, verbreking

8.1 Indien en zolang de opdrachtgever enige contractuele verplichting niet nakomt, heeft Thiko Coaching het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar overige rechten jegens de opdrachtgever.

8.2 In geval van ontbinding, verbreking van een overeenkomst of bestelling door de opdrachtgever wegens een tekortkoming van de opdrachtgever, zal deze van rechtswege aan Thiko Coaching een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd zijn van 25% van de waarde van de opdracht, dit uit hoofde
van kosten en winstderving onder voorbehoud van het recht op een hogere schadevergoeding wanneer Thiko Coaching bewijst dat de werkelijke opgelopen schade dit bedrag overschrijdt.

8.3 Stopzetting van een abonnement dient tenminste 2 weken vóór de volgende domiciliëring/facturering te gebeuren. Dit zorgt ervoor dat er geen automatische factuur voor de volgende periodes wordt opgesteld en de eventuele maandelijkse domiciliëring wordt stopgezet. Dit kan enkel via een e-mail naar info[at]thikocoaching.be. Bij gebrek aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de overeengekomen voorwaarden worden verdergezet.

Artikel 9. Overdracht – Onderaanneming

9.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk over te dragen aan derden, tenzij na voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Thiko Coaching.

9.2 Thiko Coaching behoudt zich het recht voor derden te belasten met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 10. Toepasselijk recht – bevoegdheid

10.1 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Thiko Coaching en de opdrachtgever zijn onderworpen aan het Belgische recht.

10.2 De opdrachtgever erkent dat de e-mailcommunicatie tussen hem en Thiko Coaching de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit en steeds
vertrouwelijk is.